தரவிறக்கம் செய்வதற்கான தகவல் பொருட்கள்

இங்கு நீங்கள் அனைத்து கொவிட்-19-தகவல் பொருட்களை உங்கள் மொழியில் பதிவிறக்கம் செய்வதைக் கண்டுகொள்ளலாம்.

கொவிட்-19-தடுப்பூசி குறித்த தகவல் பொருட்கள்

Array

வீடியோ விளக்கம்: ஒன்றிணைந்து த�ொற்றுந�ோயிலிருந்து வெளிவருவோம

(புதுப்பித்தது 25.10.2021)
PDF

Array

விடய தாள்கள்: கொவிட்-19 க்கு எதிராகத் தடுப்பூசி ஏற்ற, சிறந்த காரணங்கள்

(புதுப்பித்தது 15.11.2021)
PDF

Array

பதாதை: தவறவிட வேண்டாம்: கொவிட்-19-தடுப்பூசி போடுவது குறித்த தகவல் பொருட்கள்

(புதுப்பித்தது 27.08.2021)
PDF

Array

விடய தாள்கள்: கொவிட்-19-தடுப்பூசி குறித்த பொதுவான தகவல்கள்

(புதுப்பித்தது 15.09.2021)
PDF

பரிசோதிக்கும் விடயத்திற்கான தகவல் பொருட்கள்

Array

வீடியோ விளக்கம்: ெகாேரானாபரிேசாதைனேமற்ெகாள்ளல்

(புதுப்பித்தது 15.11.2021)
PDF

Array

வீடியோ விளக்கம்: சுவிசில் எவ்வாறு பரிசோதனை செய்யப்படுகின்றது?

(புதுப்பித்தது 29.07.2021)
PDF

கொவிட்-19-குறித்த பொதுவான தகவல் பொருட்கள்

Array

பதாதை: தவறவிட வேண்டாம்: கொவிட்-19-தடுப்பூசி போடுவது குறித்த தகவல் பொருட்கள்

(புதுப்பித்தது 01.10.2021)
PDF

Array

விடய தாள்: தகவல்கள்

(புதுப்பித்தது 21.09.2021)
PDF