Qoraalka warbixinta loogu tallogalay dajisashada

Halkaan waxaad ka heli kartaa dhammaan qoraalada warbixinta Covid 19 ee loogu tallogalay dajisashada luuqadaada.

Qoraalka warbixinta ku saabsan tallaalka Covid 19

Array

Xaanshida xaqiiqda: Sababo wanaagsan ee lagu qaato tallaalka looga hortago Covid-19.

(la cusbooneysiiyay 15.11.2021)
PDF

Array

Xaanshida xaqiiqda: Tallaalka xoojiyaha tallaalka mRNA

(la cusbooneysiiyay 31.12.2021)
PDF

Array

Xaanshida xaqiiqda: Warbixinta guud ee tallaalka Covid 19

(la cusbooneysiiyay 31.12.2021)
PDF

Qoraalka warbixinta ku saabsan maadada baaritaanka

Array

Buug-yaraha: Ogaanshaha Caabuqa Korona

(la cusbooneysiiyay 11.01.2022)
PDF

Array

Buug-yaraha: Ka taxadar dheelitirka baaritaanka shaqadaada.

(la cusbooneysiiyay 29.07.2021)
PDF

Qoraalka warbixinta guud ee ku saabsan Covid-19

Array

Boostiga: Dadweynaha fayraska korona

(la cusbooneysiiyay 03.12.2021)
PDF

Array

Xaanshida xaqiiqda: Warbixinta

(la cusbooneysiiyay 06.12.2021)
PDF