Qoraalka warbixinta loogu tallogalay dajisashada

Halkaan waxaad ka heli kartaa dhammaan qoraalada warbixinta Covid 19 ee loogu tallogalay dajisashada luuqadaada.

Qoraalka warbixinta ku saabsan maadada baaritaanka

Array

Buug-yaraha: Ogaanshaha Caabuqa Korona

(la cusbooneysiiyay 01.04.2022)
PDF

Qoraalka warbixinta guud ee ku saabsan Covid-19

Array

Boostiga: Tallooyinka hadeer ee nadaafada iyo ka fogaanshaha bulshada

(la cusbooneysiiyay 17.02.2022)
PDF

Array

Boostiga: Fadlan sii wad inaad xiratid maaskaraha wajiga.

(la cusbooneysiiyay 17.02.2022)
PDF

Array

Boostiga: Fadlan sii wad inaad dhaqdid ama jeermisdishid gacmahaaga oo dhan.

(la cusbooneysiiyay 17.02.2022)
PDF

Array

Boostiga: Fadlan sii wad inaad joogteysid ka fogaanshaha.

(la cusbooneysiiyay 17.02.2022)
PDF