مطالب و اطلاعات جهت دانلود

در اینجا همه مطالب و اطلاعات در باره کووید ـ ۱۹به زبان خود را جهت دانلود می یابید

مطالب و اطلاعات در باره موضوع واکسیناسیون کووید – ۱۹

Array

اطلاعات در باره واکسیناسیون کووید-۱۹ در پاییز۲۰۲۲

PDF

Array

اطلاعات درباره واکسیناسیون کووید-19 در پاییز 2022 برای افرادی که به ویژه در معرض خطر هستند

PDF

Array

اطلاعات در باره واکسیناسیون کووید- ۱۹ در پاییز ۲۰۲۲
برای زنان باردار

PDF

مطالب و اطلاعات کلی در باره موضوع انجام تست

Array

انجام تست کرونا:

PDF

مطالب و اطلاعات کلی در باره کووید-۱۹

Array

پوستر: تازه ترین توصیه های رفتاری و بهداشتی

PDF

Array

پوستر: لطفا در اینجاهمچنان ماسک بزنید

PDF

Array

پوستر:دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را در اﯾﻨﺠﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و ﯾﺎ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ

PDF

Array

پوستر: لطفا همچنان فاصله را در اینجا رعایت کنید

PDF

Array

برگه حاوی اطلاعات:‌ اطلاعات

PDF