مطالب و اطلاعات جهت دانلود

در اینجا همه مطالب و اطلاعات در باره کووید ـ ۱۹به زبان خود را جهت دانلود می یابید

مطالب و اطلاعات در باره موضوع واکسیناسیون کووید – ۱۹

Array

برگه اطلاعات: چند†دلیل†خوب†برای†واکسیناسیون†در†برابر†کووید≠†۱

PDF

Array

واکسن یادآوری)دوز سوم( با واکسن های بر پایه mRNA

PDF

Array

برگه اطلاعات: اطلاعات کلی در باره واکسیناسیون کووید – ۱۹

PDF

مطالب و اطلاعات کلی در باره موضوع انجام تست

Array

انجام تست کرونا:

PDF

Array

برشور: به توازن کارـ تست خود توجه کنید

(به روز شده در تاریخ ۲۰۲۱.۰۷.۲۹)
PDF

مطالب و اطلاعات کلی در باره کووید-۱۹

Array

پلاکارد: جمعیت ویروس کرونا

PDF

Array

برگه اطلاعات:‌اطلاعات

PDF